REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Pomady.pl

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej ”Regulaminem”, określa  zasady korzystania ze sklepu internetowego znajdującego się pod adresem URL http://www.pomady.plzwanego dalej "Sklepem".
 2. Właścicielem a zarazem prowadzącym Sklep  jest Wide Digital sp. z o.o. KRS0000690282, NIP5213790767, REGON368040187 z siedzibą przy ul. Kazimierzowskiej 85/30, 02-518 w Warszawie.  
 3.  jest zwany dalej ,,Administratorem" lub ,, Sprzedawcą
 4.  Dane kontaktowe Sprzedawcy: e-mail – kontakt@pomady.pl, adres korespondencyjny – ul. Kazimierzowska 85/30, 02-518, Warszawa.
 5.  Każda osoba przed przystąpieniem do użytkowania Sklepu powinna zapoznać się z jego Regulaminem. Niezapoznanie się z Regulaminem, nie zwalnia Klienta z przestrzegania zawartych w nim warunków i zasad.
 6.  Dokonywanie zakupów w Sklepie wymaga od Klienta posiadania aktywnego i sprawnego konta poczty elektronicznej email.
 7.  Użytkowanie Sklepu wymaga przechowywania plików cookies przez przeglądarkę osoby odwiedzającej Sklep.

 

§ 2. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:

1. Administrator lub Sprzedawca – Wide Digital sp. z o.o. KRS0000690282, NIP5213790767, REGON368040187 z siedzibą przy ul. Kazimierzowskiej 85/30, 02-518 w Warszawie. 

2. Sklep – internetowy katalog produktów umożliwiający poza ich przeglądaniem, również dokonanie zakupu wybranych towarów, działający pod adresem www.pomady.pl i prowadzący sprzedaż produktów na odległość.

3. Klient – każda osoba dokonująca zakupu w Sklepie Internetowym zgodnie z treścią Regulaminu.

4. Użytkownik– każda osoba korzystająca z Internetu, która odwiedza Sklep.

5. Konto Klienta – udostępniona Użytkownikowi część Sklepu umożliwiająca korzystanie z jego funkcjonalności, w tym dokonywanie zakupów, zawierająca dane na temat przeprowadzanych transakcji, a także informacje podane przez Użytkownika, do których ma on dostęp, a także posiada możliwość ich edytowania.

6. Newsletter – nieodpłatna usługa świadczona przez Sklep na rzecz Użytkownika, po uprzednim wyrażeniu zgody oraz dobrowolnym podaniu adresu e-mail, imienia i nazwiska Użytkownika, polegająca na wysyłaniu wszelkich informacji o działaniu Sklepu.

7. Konsument- osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej z przedsiębiorcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

8. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca czynności prawnej we własnym imieniu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej.

9. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.

10. Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki i zasady korzystania ze Sklepu oraz nabywania w nim produktów.

11. Rejestracja– dobrowolne  podanie danych przez Użytkownika sklepu polegające na wypełnieniu formularza dostępnego na jego stronie internetowej.

12. Koszyk – pole w witrynie internetowej Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu.

13. Sprzedaż na odległość – sprzedaż w formie zawarcia umowy pomiędzy Sklepem a Klientem w ramach systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron umowy, za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

14. Dane osobowe – zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 Nr 133 poz. 883 z późn. zm.), za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, które zostają zgromadzone przez Sklep w trakcie Rejestracji oraz podczas korzystania ze Sklepu przez Użytkownika. Dane Osobowe są przetwarzane w celach i w zakresie wskazanym w§ 3.

15. Produkt – przedmiot znajdujący się w asortymencie ofertowanym przez Sklep.

16. Towar – Produkt lub Produkty zamówione przez Klienta.

17. Przewoźnik – podmiot, któremu Sklep powierza Towar celem dostarczenia Klientowi.

 

§ 3. Rodzaje i zakres działalności Sklepu

 1. Za pośrednictwem Sklepu prowadzona jest sprzedaż na odległość, za pomocą sieci Internet, asortymentu z zakresu produktów do pielęgnacji włosów i zarostu.
 2. Oferowane przedmioty są nowe.

 

§ 4. Wymogi techniczne

 1. W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania ze Sklepu, urządzenie,za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z funkcjonalności Sklepu, powinno spełniać poniższe minimalne wymagania techniczne:

a) prawidłowo funkcjonujące łącze internetowe,

b) włączona akceptacja plików cookies oraz skryptów Java,

c) aktywny adres poczty elektronicznej.

 1. Sklep nie jest zobowiązany do dostarczenia urządzeń i oprogramowania, o których mowa w ust. 1.

 

§ 5. Zasady dokonywania zakupów

 1.  Sklep, przed potwierdzeniem zakupu Towaru, przedstawia Klientowi następujące informacje:

a)        dokładny opisu danego Produktu z wskazaniem jego cech,

b)        łączną cenę zamówionych Towarów obejmującą podatki, opłatę tytułem dostarczenia zamówionych Towarów, a także łączną kwotę całego zamówienia,

c)        dotyczące sposobu i terminu zapłaty,

d)        dotyczące sposobu i terminu realizacji zamówienia przez Sklep.

 1. Dokonanie zakupu produktu nie wymaga rejestracji w Sklepie.
 2. Składanie zamówienia odbywa się poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu, w którym Klient podaje następujące dane:

a)        imię i nazwisko lub nazwa firmy,

b)        adres e-mail,

c)        numer telefonu,

d)        dane adresowe do wysyłki.

 1. Klient składa zamówienie po zapoznaniu się z informacjami określonymi w treści Regulaminu oraz informacjami wskazanymi w ust. 1, które zostaną wyświetlone w formie elektronicznej w ostatnim etapie wypełniania formularz, o którym mowa w ust. 3. Umowę uważa się za zawartą po prawidłowym wypełnieniu formularza oraz naciśnięcie ikony Potwierdzenie zamówienia
 2. Wszystkie ceny podawane na stronach Sklepu są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena wyświetlana w podsumowaniu koszyka przed złożeniem zamówienia uwzględnia koszty usług Przewoźnika.
 3. Sklep zobowiązuje do dostarczenia Towaru zamówionego przez Klienta pozbawionego wad.
 4. Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji po potwierdzeniu przez Sklep przyjęcia zamówienia złożonego przez Klienta, z uwzględnieniem ust. 8 i 9.
 5. Sklep może wstrzymać przyjęcie zamówienia w sytuacji zaistnienia wątpliwości, co do prawdziwości bądź rzetelności danych wskazanych przez Klienta, w formularzu lub podczas rejestracji. W takim przypadku Sklep niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu wyjaśnienia przedmiotowych wątpliwości,
 6. Jeżeli Towary objęte zamówieniem są w całości lub części niedostępne, Sklep niezwłocznie informuje o tym Klienta. Klient podejmuje decyzję w zakresie realizacji zamówienia.
 7. Klient i Sklep związani są ceną Towaru obowiązującą w chwili złożenia zamówienia.
 8. W Sklepie honorowane są następujące sposoby płatności:

a)        zwykły przelew,

b)        system płatności elektronicznych.

 1. Termin na wykonanie płatności wynosi 3 dni robocze
 2. Umowę uznaje się za zawartą z chwilą uznania wpłaty przez Klienta na rachunku bankowym Sklepu, po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
 3. Zamówiony Towar jest wysyłany w przeciągu3dni roboczych od zaksięgowania kwoty należnej za Towar.
 4. Przesyłki wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD Polska i Paczkomaty InPost. Koszty przesyłki zostały określone w zakładce dostawa i koszty.
 5. O wysyłaniu Towaru Klient zostanie powiadomiony drogą mailową, a Klient otrzyma pocztą elektroniczną numer przesyłki.
 6. Maksymalny termin dostawy według ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z późn. zm.) trwa do 30 dni. W razie przekroczenia terminu wskazanego w zdaniu poprzednim Konsument ma prawo do wyznaczenia sprzedawcy dodatkowego czasu. Jeżeli Towar nadal nie zostanie wydany Klient może odstąpić od umowy.
 7. Jeżeli Towar ma zostać przesłany przez Sklep Klientowi będącemu Konsumentem, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia  przechodzi na Klienta z chwilą jego wydania Klientowi. Za wydanie Towaru uważa się jego powierzenie przez Sklep przewoźnikowi, jeżeli Sklep nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Kupującego.
 8. Wraz z Towarem  wysyłany jest paragon potwierdzający dokonanie zakupu. Na życzenie Klienta wystawiana jest faktura VAT. Klient zobowiązany jest do podania pełnych danych niezbędnych do prawidłowego wystawienia faktury VAT:

a)        imię i nazwisko/firmę,

b)        adres zamieszkania/siedziby,

c)        numer NIP,

d)        numer zamówienia,

e)        adres korespondencyjny.

 1. Każdy rejestrujący się Użytkownik lub dokonujący zamówienia Klient wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail informacji związanych z przebiegiem transakcji i zawiadomień o zmianach w niniejszym Regulaminie.
 2. Inne informacje dotyczące działania Sklepu, a także zawierające informację handlową o nowych produktach lub usługach Sklepu, o promocjach Sklepu oraz promujących produkty partnerów Sklepu przesyłane będą tylko tym Klientom, którzy wyrazili na to zgodę.

 

§ 6.  Reklamacje

 1. W zakresie reklamacji Klient będący Konsumentem może realizować uprawnienia przyznane mu przez przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny(Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827).
 2. Sklep jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną. Wada fizyczna polega na niezgodności Towaru z umową. W szczególności Towar jest niezgodny z umową, jeżeli:

a)        nie ma cech właściwych dla rzeczy danego rodzaju, a które powinien mieć ze względu na cel oznaczony w umowie albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia rzeczy,

b)        nie ma tych właściwości, o których istnieniu Sklep zapewnił Klienta,

c)        został wydany Klientowi w stanie niezupełnym.

 1. Reklamacje dotyczące zamówionego Towaru mogą być składane, w szczególności drogą mailową na adreskontakt@pomady.pllub listem poleconym na adresKazimierzowska 85/30, 02-518, Warszawa.
 2. Określając sposób realizacji zobowiązań Sklepu w zakresie zgłoszonej reklamacji, w przedmiocie wystąpienia wad fizycznych lub prawnych Towaru, Klient będący Konsumentem ma prawo złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez sprzedawcę (Sklep) albo Sklep nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady. 
 3. Jeżeli Klient jest Konsumentem może zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
 4. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady.
 5. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 6. Reklamacje zgłaszane przez Klienta będą rozpatrywane w przeciągu 14 dniu od momentu ich zgłoszenia. Brak oświadczenia Sklepu w tym terminie uważa się za uznanie roszczeń zgłoszonych przez Klienta.
 7. Klient zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji tą samą drogą, jaką przesłana została reklamacja, chyba, że Klient zastrzeże inną formę kontaktu.
 8. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia reklamacji Sklep wysyła do Klienta Towar wolny od wad lub z usuniętą w rozsądnym czasie wadą. Jeśli naprawa lub wymiana na nowy danego Produktu nie są możliwe z przyczyn wskazanych w ust. 4 i 5, Sklep stosownie do złożonego przez Klienta alternatywnego żądania – obniży cenę lub zwróci równowartość ceny produktu, powiększoną o koszty przesyłki.
 9. Prawo do rękojmi wyłączone jest wobec Klientów dokonujących zakupów, jako Przedsiębiorcy.

 

§ 7. Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) Klient  będący konsumentem ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania Towaru tj. od momentu, w którym Klient wszedł w posiadanie Towaru lub, w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Towaru. Dla zachowania czternastodniowego terminu, o którym mowa powyżej, wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem. Oświadczenie należy złożyć za pośrednictwem właściwego pomady.pl/info/odstąpienie.
 2. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, zgodnie z ustawą, nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:

a)        o świadczenie usług, jeżeli Przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźna zgoda Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

b)        w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,

c)        w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

d)        w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

e)        w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić́ ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f)         w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

g)        w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli,

h)        w której Konsument wyraźnie żądał, aby Przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż̇ części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,

i)          w której przedmiotem świadczenia są̨ nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,̨

j)          zawartej w drodze aukcji publicznej,

k)        o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,

l)          o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźna zgoda konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę̨ o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 1. W przypadku odstąpienia od umowy, Klient zobowiązany jest do zwrotu Towaru na adres:Racławicka 33a/21, 02-601, Warszawa lub do przekazania Towaru osobie upoważnionej przez Sklep do odbioru niezwłocznie, jednak [MAZ3] [PK4] nie później niż 14 dni od dnia, w którym, odstąpił od umowy, chyba że Sklep zaproponował, że sam odbierze Towar. Odsyłany Towar należy zapakować w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie w transporcie.
 2. W przypadku skorzystania przez Klienta z uprawnienia, o  którym mowa w ust. 1, bezpośrednie koszty zwrotu Towaru pokrywa Klient.
 3. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Klientowi zwracane są wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym obejmujące koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany w ramach dostawy Towarów dostępny w Sklepie), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy ze Sklepem.
 4. Zwrotu płatności Sklep dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiążę się dla niego z żadnymi kosztami. 
 5. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwracanego Towaru lub do czasu dostarczenia dowodu odesłania tego Towaru w związku z odstąpieniem w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Jeżeli Klient będący Konsumentem wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, (dotyczy sposobu pierwotnej dostawy do Klienta), Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.


§ 8. Postanowienia końcowe

1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać, ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem i przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta(Dz. U. 2014 poz. 827 z dnia 24 czerwca 2014 r.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 – POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

a)        w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy,

b)        w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy,

c)        w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części,

d)        w którym weszli Państwo w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy.

 1. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować osobę odpowiedzialną za wykonanie czynności odstąpienia od umowy:

…………………………………………………………………………………………………. działającą w ramach sklepu internetowego Pomady.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.

(Informujemy, iż oświadczenie może zostać przesłane na przykład pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

 1. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mają Państwo również możliwość wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie droga elektroniczna na adres e-mail kontakt@pomady.pl. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład poczta elektroniczna).
 2. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informacje dotycząca wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 3. Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba ze wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam Towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.Akceptuję

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu dostosowania się do Twoich preferencji Dowiedz się więcej.